Aktuality, oznamy a výzvy

Vážení Podolínčania, priatelia prírody. Máme za sebou prázdniny, deti sa vrátili do škôl a my k našej práci. Tak ako sú našou budúcnosťou deti, sú ňou aj naše lesy. My pokračujeme v starostlivosti o ne s cieľom udržať ich v dobrej kondícii a previesť ich nástrahami vývoja a vplyvov škodlivých činiteľov až do dospelosti. Vedeli ste, že lesný...

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej...

Ohrozenosť lesných a nelesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok...

Mesiac apríl sa pýši nádherným prívlastkom "Mesiac lesov". Plným právom, pretože lesnatosť na Slovensku je naozaj vysoká. Celková rozloha Slovenska je 4 903 397 ha z ktorej pripadá na les 2 006 939 ha. Lesy sú naozaj neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny. Či sa jedná o okolie riek alebo o pohoria, takmer všade vidíme na obzore les. Množstvo ľudí...

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec, týmto zadáva výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác v predmete zákazky "Oprava mostného objektu", v lokalite za IBV Križava, k.ú. Podolínec.

Spoločnosť Lesy mesta Podolínec s.r.o.

Spoločnosť bola založená v apríli roku 2016 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Podolínci. Do funkcie konateľa spoločnosti bol schválený Ing. Pavel Homola. (Uznesenie z zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.4.2016.pdf (179 kB)).

Lesný majetok Mesta Podolínec o rozlohe približne 2300 hektárov sa nachádza v severnej časti mestského chotára, ale aj v iných katastrálnych územiach mimo mesta ako Mníšek nad Popradom, Pilhov, Veľký Sulín, Veľká Lesná, Toporec, Vyšné Ružbachy. Lesné hospodárske celky mesta Podolínec patria do lesnej oblasti Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny. Lesy mesta Podolínec susedia s rôznymi urbárnymi a pozemkovými spoločenstvami, štátnymi lesmi, cirkevnými a vojenskými lesmi.

Lesné porasty na ploche približne 2300 ha sú prevažne v 5. až 6. lesnom vegetačnom stupni ihličnatých lesov. Ihličnaté dreviny, prevažne jedľa a smrek tvoria vyše 70% plochy lesných porastov. Z listnatých drevín prevláda buk, vtrúsene javor a jaseň. Lesný podrast je tu chudobný a tvorí ho čučoriedka, Čermeľ lesný, kyslička, plavúň, papraďorasty, machy a mnoho iných druhov, ktoré sú charakteristické pre smrekové lesy. Z kvetov môžeme spomenúť aspoň horec jarný, šafran Heufellov, soldanelku horskú, poniklec biely a jesienku. V lesoch žije bežná karpatská zver. Z poľovnej je to jeleň, srnec, diviak. Z dravcov sa tu potulujú líšky, vlky, medvede, rys ostrovid, v listnatých a zmiešaných lesoch žije divá mačka, z malých dravcov žije v tejto oblasti kuna lesná i kuna skalná. Pri rieke Poprad môžeme vidieť kačice divé, volavky a iné vodné vtáctvo. Vzácne, ale v oblastiach sú aj bocian čierny a volavka popolavá. Žijú tu aj dravé vtáky, ako sokoly, myšiak hôrny, jastrab krahulec a aj mnohé sovy. 

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho...“ (Anthony de Mello)