„Umenie sa zrodilo z vnímania a pozorovania prírody.“       Marcus Tullius Cicero

Aktuality, oznamy a výzvy

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec, týmto zadáva výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác v predmete zákazky "Oprava mostného objektu", v lokalite za IBV Križava, k.ú. Podolínec.

Milí priatelia prírody. V týchto dňoch naša dolina vytiahla zo šatníka to najkrajšie zo svojej jesennej kolekcie. Na jej obdivovanie v tejto paráde nám však zostáva už len posledných pár dní babieho leta, preto ak ste ešte prechádzku ku vodopádu, alebo kdekoľvek inde, v tomto období neabsolvovali, srdečne Vás do lesa pozývame a veríme, že pri...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii...

Spoločnosť Lesy mesta Podolínec s.r.o.

Spoločnosť bola založená v apríli roku 2016 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Podolínci. Do funkcie konateľa spoločnosti bol schválený Ing. Pavel Homola. (Uznesenie z zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.4.2016.pdf (179 kB)).

Lesný majetok Mesta Podolínec o rozlohe približne 2300 hektárov sa nachádza v severnej časti mestského chotára, ale aj v iných katastrálnych územiach mimo mesta ako Mníšek nad Popradom, Pilhov, Veľký Sulín, Veľká Lesná, Toporec, Vyšné Ružbachy. Lesné hospodárske celky mesta Podolínec patria do lesnej oblasti Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny. Lesy mesta Podolínec susedia s rôznymi urbárnymi a pozemkovými spoločenstvami, štátnymi lesmi, cirkevnými a vojenskými lesmi.

Lesné porasty na ploche približne 2300 ha sú prevažne v 5. až 6. lesnom vegetačnom stupni ihličnatých lesov. Ihličnaté dreviny, prevažne jedľa a smrek tvoria vyše 70% plochy lesných porastov. Z listnatých drevín prevláda buk, vtrúsene javor a jaseň. Lesný podrast je tu chudobný a tvorí ho čučoriedka, Čermeľ lesný, kyslička, plavúň, papraďorasty, machy a mnoho iných druhov, ktoré sú charakteristické pre smrekové lesy. Z kvetov môžeme spomenúť aspoň horec jarný, šafran Heufellov, soldanelku horskú, poniklec biely a jesienku. V lesoch žije bežná karpatská zver. Z poľovnej je to jeleň, srnec, diviak. Z dravcov sa tu potulujú líšky, vlky, medvede, rys ostrovid, v listnatých a zmiešaných lesoch žije divá mačka, z malých dravcov žije v tejto oblasti kuna lesná i kuna skalná. Pri rieke Poprad môžeme vidieť kačice divé, volavky a iné vodné vtáctvo. Vzácne, ale v oblastiach sú aj bocian čierny a volavka popolavá. Žijú tu aj dravé vtáky, ako sokoly, myšiak hôrny, jastrab krahulec a aj mnohé sovy. 

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho...“ (Anthony de Mello)