Aktuality, oznamy a výzvy

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

V zasneženej mrazivej zime, keď sa stuhnutý hmyz schová do hlbokých škár či pod zem, musia prezimujúce operence čerpať energiu len z olejnatých, výživných semien ktoré je v tomto období veľmi ťažké v prírode a meste nájsť. V prírode zbierajú bukvicu, semená ihličnanov a najrôznejších rastlín, ako bodliaky a hluchavky a iné. V zasneženej zime býva o...

Aj takto môže dopadnúť ničnerobenie a ponechanie lesa na samovývoj. Porast bol zničený lykožrútom smrekovým. Bohužiaľ, aj vďaka pomalým zmenám vlastníckych pomerov v rozhodujúcom čase nebola lykožrútová kalamita spracovaná načas, plocha nebola okamžite zalesnená. Príroda rozhodla, že na danej lokalite les nadlho rásť nebude. Plochu obsadil smlz,...

Zima nieje len o chlade a zlých cestách. Zima vie byť aj uchvacujúca a má svoje čaro. Padajúci sneh ozdobil aj naše lesy a stromy obliekol do krásneho bieleho kabáta. Dobré snehové podmienky sú ideálne na bežkovanie.

Porast 83a je na začiatku plánovanej štyridsaťročnej obnovnej doby. To znamená, že zásobu dreva hornej etáže by sme v závislosti od nástupu prirodzenej obnovy mali postupne vyťažiť v priebehu nasledujúcich štyridsiatich rokov. Plánovaný je maloplošný clonný rub skupinovitý. Porast je však drevinovým zložením a potenciálom prirodzenej obnovy vhodný...

Nový most

04.12.2018

Vážení Podolínčania, už niekoľko týždňov chodíme do doliny po novom, kvalitnom moste. Jeho výstavbu na základe výsledku transparentnej verejnej súťaže realizovala stavebná spoločnosť NOLEN. Všetky práce prebiehali podľa pokynov projektanta, v súlade s projektovou dokumentáciou a v zmysle zverejnenej zmluvy. Na financovaní sa okrem spoločnosti Lesy...

K významnejšiemu poškodzovaniu mladého lesného porastu dochádza v dobe vegetačného kľudu, keď má raticová zver potravnú núdzu. Črieda raticovej zveri dokáže počas núdze v zimnom období spásť obrovské niekoľko hektárové plochy vzácnych mladých lesných porastov v krátkom čase. V zime sa cez zmrznutý sneh zver ťažko dostáva k bylinám ktoré rastú tesne...

Ochrana prírody a životného prostredia

ZA ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY AKTÍVNEJ OCHRANY LESA POKLADÁME   HYGIENU LESA, PRIRODZENÚ OBNOVU LESA, INTENZÍVNU VÝCHOVU, ŠTRUKTÚROVANÉ PRIRODZENE DRUHOVO PESTRÉ A RÔZNOVEKÉ TRVALO ETÁŽOVÉ LESNÉ PORASTY.

Cesta prírode blízkeho a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je aj cestou stability lesných ekosystémov a ekonomickej efektívnosti. Je to cesta na ktorej stoja ľudia - lesníci, presvedčení o jej správnosti. Prírode blízke hospodárenie je založené na princípoch hospodárenia, sledujúceho prírodné procesy v lese za účelom ochrany a zlepšenia lesného ekosystému. Ide o ponechanie lesného spoločenstva na prirodzený vývoj za aktívneho spolupôsobenia odborného lesného hospodára, ktorý maximálne využíva poznanie prírodných procesov a zákonitostí prírodných ekosystémov. Prirodzený les je charakterizovaný ako lesný porast s prirodzenou druhovou skladbou, s podmienkami pre prirodzenú obnovu a so zachovanou rôznorodou priestorovou a vekovou štruktúrou. Aktívna integrovaná ochrana lesa je súbor preventívnych činností a opatrení ktoré lesný hospodár používa k zvyšovaniu odolnosti lesov, ich ekologickej stability a predchádzaniu a minimalizácii dopadov nepriaznivých biotických a abiotických vplyvov na lesné ekosystémy. Odborný lesný hospodár vie najlepšie včas rozpoznať príznaky nežiadúceho vplyvu širokého spektra biotických škodlivých činiteľov v lesnom ekosystéme a okamžite tak reagovať, použitím správnych ochranných a obranných opatrení zamedziť ich premnoženiu a tak aktívne a bezodkladne pomôcť lesu. Vo vidieckej krajine akou Slovensko je má odolnosť, stabilita a trvalosť lesných ekosystémov významný sociálny rozmer a ekonomický vplyv v samotnom rozvoji vidieka. Prírode blízke a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je nielen neodmysliteľná súčasť pestovania lesa či ochrany lesa ale aj našej odbornej lesníckej práce.


Prioritné dlhodobé úlohy spoločnosti:
  • Zabezpečiť ekologickú stabilitu porastov v dlhodobom horizonte.
  • Diverzifikovať priestorovú štruktúru lesa.
  • Udržať dostatočné zásoby jedle v horných etážach dospelých porastov pre budúcu prirodzenú obnovu a vznik odolných viacetážových porastových štruktúr.
  • Zabezpečiť primerané zastúpenie jedle v porastoch prvej vekovej triedy.
  • Predčasne obnovovať rozpadajúce sa zanedbané prebierkové porasty podsadbami a ochranou existujúceho prirodzeného zmladenia.
  • Zabezpečiť naštartovanie produkcie dreva v porastoch v rekonštrukcii, s nízkym prírastkom a porastené lieskou.
  • Reflektovať nevyhovujúci stav ciest, odvodňovacích telies, budovať chýbajúce odrážky.
  • Garantovať plnenie stratových mimoprodukčných funkcií lesa, hlavne rekreačnej.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho...“ (Anthony de Mello)