Ochrana lesov pred požiarmi

15.03.2024

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov, a to teplým, suchým a veterným počasím, pri ktorých vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode. Z hľadiska likvidácie požiaru sú najkomplikovanejšie lesné požiare, a to z dôvodu ťažko prístupného terénu, potreby nasadenia veľkého množstva síl a prostriedkov.

Na základe uvedených skutočnosti Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

 • Zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov.
 • Zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 • Zakladať oheň v prírode len na miestach, ktoré sú na to určené a sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 • Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa.
 • Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku a nedovoliť im hrať sa so zápalkami.
 • Neodhadzovať neuhasené cigarety.
 • Presvedčiť sa, či je ohnisko uhasené, prípadne ho dodatočne zaliať vodou, alebo ho prekryť vrstvou zeminy.
 • V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
 • Pri vzniku požiaru sa snažte konať s pokojom a rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia, t. j. pokúsiť sa ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu.
 • Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov prípadne na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 150 alebo na tiesňovú linku integrovaného záchranného systému 112.
 • Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov!

Takéto porušenie zákona o ochrane pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.