Ochrana lesa

ZA ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY AKTÍVNEJ OCHRANY LESA POKLADÁME    HYGIENU LESA, PRIRODZENÚ OBNOVU LESA, INTENZÍVNU VÝCHOVU, ŠTRUKTÚROVANÉ PRIRODZENE DRUHOVO PESTRÉ A RÔZNOVEKÉ TRVALO ETÁŽOVÉ LESNÉ PORASTY.

Cesta prírode blízkeho a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je aj cestou stability lesných ekosystémov a ekonomickej efektívnosti. Je to cesta na ktorej stoja ľudia - lesníci, presvedčení o jej správnosti. Prírode blízke hospodárenie je založené na princípoch hospodárenia, sledujúceho prírodné procesy v lese za účelom ochrany a zlepšenia lesného ekosystému. Ide o ponechanie lesného spoločenstva na prirodzený vývoj za aktívneho spolupôsobenia odborného lesného hospodára, ktorý maximálne využíva poznanie prírodných procesov a zákonitostí prírodných ekosystémov. Prirodzený les je charakterizovaný ako lesný porast s prirodzenou druhovou skladbou, s podmienkami pre prirodzenú obnovu a so zachovanou rôznorodou priestorovou a vekovou štruktúrou. Aktívna integrovaná ochrana lesa je súbor preventívnych činností a opatrení ktoré lesný hospodár používa k zvyšovaniu odolnosti lesov, ich ekologickej stability a predchádzaniu a minimalizácii dopadov nepriaznivých biotických a abiotických vplyvov na lesné ekosystémy. Odborný lesný hospodár vie najlepšie včas rozpoznať príznaky nežiadúceho vplyvu širokého spektra biotických škodlivých činiteľov v lesnom ekosystéme a okamžite tak reagovať, použitím správnych ochranných a obranných opatrení zamedziť ich premnoženiu a tak aktívne a bezodkladne pomôcť lesu. Vo vidieckej krajine akou Slovensko je má odolnosť, stabilita a trvalosť lesných ekosystémov významný sociálny rozmer a ekonomický vplyv v samotnom rozvoji vidieka. Prírode blízke a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je nielen neodmysliteľná súčasť pestovania lesa či ochrany lesa ale aj našej odbornej lesníckej práce.


Na ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu (lykožrút smrekový, lykožrút lesklý a vrcholcový) sa každoročne inštalujú feromónové lapače a kladú klasické lapáky. Pravidelne sa lesníkmi kontrolujú a vymieňajú návnady počas celého aktuálneho obdobia (sezóny). Týmto sa zabezpečuje preventívna i priama ochrana lesných porastov proti podkôrnemu hmyzu a tak sa zmenšuje riziko ich predčasného odumierania.

V rámci ochrany sa vykonáva aj zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej službe v lese.

Nemalá pozornosť sa venuje aj pravidelnej ochrane proti požiarom a požiarnej prevencii. V lesoch lesníci vykonávajú lesnú stráž, ktorá je zameraná najmä proti krádežiam dreva a poškodzovaniu lesného majetku a prírody.


Ochrana mladých lesných porastov proti zimnému odhryzu zverou

K významnejšiemu poškodzovaniu mladého lesného porastu dochádza v dobe vegetačného kľudu, keď má raticová zver potravnú núdzu. Črieda raticovej zveri dokáže počas núdze v zimnom období spásť obrovské niekoľko hektárové plochy vzácnych mladých lesných porastov v krátkom čase. V zime sa cez zmrznutý sneh zver ťažko dostáva k bylinám ktoré rastú tesne nad pôdnou vrstvou, je nútená spásať prevažne vetvičky stromov, výhonky a púčiky ihličnatých a listnatých drevín. 

Zver pri spásaní určité druhy drevín uprednostňuje. Z ihličnatých je najviac odhrýzaná jedľa a borovica a z listnatých javor a jaseň ale v čase dlhotrvajúcej núdze zver odhrýza aj smrek a buk, preto je nutné chrániť mladé stromčeky do doby než odrastú. Odhryzom bočných výhonkov a vetvičiek mladých stromčekov raticová zver poškodzuje rozsiahle plochy mladých lesných porastov znižovaním transpiračnej plochy stromčeka čo spôsobuje chradnutie stromčeka prejavujúce sa zmenšovaním listov a ihlíc a malým až žiadnym prírastkom. Odhryz hlavného terminálneho výhonku s púčikom spôsobuje dočasnú alebo trvalú deformáciu kmienka a zakrpatenie stromčekov a aj hynutie poškodených stromčekov. Po primárnej škode spôsobenej zverou sa pripájajú škody sekundárne, keď sú čerstvé rany na stromčekoch infikované celou radou húb. Tým dochádza k rozsiahlemu šíreniu hniloby v poškodených stromčekoch. Ochrana proti odhryzu zverou je preto veľmi dôležitá lesnícka činnosť, ktorú plánujú, organizujú a kontrolujú lesníci. Mladé lesné stromčeky proti zimnému odhryzu zverou ochraňujeme individuálne, dlhodobo účinnými ochrannými repelentnými prípravkami a mechanickými manžetami. Repelentný prípravok obsahuje kremenný piesok a živočíšne tuky a iné účinné látky ktoré odrádzajú raticovú zver od konzumácie no nezabraňujú prerastaniu púčikov pri rašení v jarnom období. Proti odhryzu zverou ochraňujeme najmä hlavný terminálny výhonok mladých lesných stromčekov, na jedli aj niektoré bočné výhonky. Ochranu náterom repelentným prípravkom a mechanickými manžetami (viď fotografie) realizujeme pred príchodom zimného obdobia na miestach kde sa raticová zver v zime sústreďuje a zdržiava. Zver v zime vyhľadáva teplejšie slnečné južné expozície kde sa zdržiava celý deň a tam si hľadá aj potravu. Správne aplikovaná ochrana je účinná až do jari kedy už raticová zver netrpí potravnou núdzou. V minulosti kedy neboli k dispozícií moderné repelentné prípravky s dlhodobou účinnosťou sa k individuálnej ochrane stromčekov proti odhryzu používali kravské lajná, močovka, kamennouhoľný decht, textilný odpad, neočistená ovčia vlna, sklená vata, železné drôty, prikrývanie vetvami, a iné.