Ťažba a predaj dreva

Ťažba dreva je proces pri ktorom sa získava drevná hmota z lesných porastov. Ťažba dreva je vykonávaná za účelom spracovania kalamity, výchovy mladých lesných porastov a úmyselnej obnovy starých porastov. Ťažbové možnosti vychádzajú z prísnych predpisov programu starostlivosti o les (PSL) a vyjadruje ich decenálny etát (desaťročný predpis), ktorý pozostáva z presného objemu výchovnej a obnovnej ťažby.

Dôsledok dlhodobého pôsobenia imisií, vetra a antropogénnej činnosti sa zvlášť negatívne prejavuje na poškodených lesných ekosystémoch. Dôkazom toho sú stále vysoké náhodné ťažby v ihličnatých porastoch s vysokým zastúpením smreka. Škody na lesných porastoch po primárnom poškodení imisiami, vetrom, námrazou, snehom a vplyvom celého radu ďalších sekundárnych činiteľov (hmyz, huby...) nadobudli značné rozmery.

Okrem nutnosti prednostného spracovania náhodných ťažieb sú nie menej dôležitými výkonmi ťažbovej činnosti výchovné ťažby do a nad 50 rokov, ktorých cieľom je odstrániť poškodené a nekvalitné jedince, vylepšiť priestorové a druhové rozdelenie drevín za účelom zachovania čo najkvalitnejších a najproduktívnejších jedincov v poraste do rubného veku.

Ťažbová činnosť je zabezpečovaná v celom rozsahu dodávateľským spôsobom. Pozostáva z ťažby dreva, približovania dreva priamo na odvozné miesto a manipulácie na požadované sortimenty. Následne sa vykonáva odvoz vymanipulovaných sortimentov nákladnými automobilmi do vagónov, kamiónov alebo priamo na sklad odberateľa.

Cenník drevnej hmoty: https://lmp.sk/cenniky/