Pestovanie lesov

Pestovateľská činnosť zahŕňa všetky výkony od prípravy a zakladania nových lesných porastov, cez ich ochranu a výchovu až do rubného veku. Na lesných obvodoch je pestovateľská činnosť zabezpečovaná vlastnými zamestnancami a dodávateľským spôsobom.

Vykonáva sa spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa, príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, čistenie porastov po ťažbe dreva, ochrana mladých lesných porastov proti burine, ochrana mladých lesných kultúr proti odhryzu zverou a iným biotickým škodcom, prečistky - prerezávky a čistky, výsek krovia a nežiaducich drevín ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Tieto práce sú dôležité vo všetkých lesných porastoch, no najmä v porastoch ohrozených celým komplexom škodlivých činiteľov, vychádzajú z predpisov programu starostlivosti o les (PSL) ale najmä z naliehavosti a potrieb vyplývajúcich z aktuálneho stavu lesa.