Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Podolínec s.r.o.


Spoločnosť bola založená v apríli roku 2016 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Podolínci. Do funkcie konateľa spoločnosti bol schválený Ing. Pavel Homola.  (Uznesenie z zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.4.2016.pdf (179 kB)).

Lesný majetok Mesta Podolínec o rozlohe približne 2300 hektárov sa nachádza v severnej časti mestského chotára, ale aj v iných katastrálnych územiach mimo mesta ako Mníšek nad Popradom, Pilhov, Veľký Sulín, Veľká Lesná, Toporec, Vyšné Ružbachy. Lesné hospodárske celky mesta Podolínec patria do lesnej oblasti Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny. Lesy mesta Podolínec susedia s rôznymi urbárnymi a pozemkovými spoločenstvami, štátnymi lesmi, cirkevnými a vojenskými lesmi. 


Lesné porasty na ploche približne 2300 ha sú prevažne v 5. až 6. lesnom vegetačnom stupni ihličnatých lesov. Ihličnaté dreviny, prevažne jedľa a smrek tvoria vyše 70% plochy lesných porastov. Z listnatých drevín prevláda buk, vtrúsene javor a jaseň. Lesný podrast je tu chudobný a tvorí ho čučoriedka, Čermeľ lesný, kyslička, plavúň, papraďorasty, machy a mnoho iných druhov, ktoré sú charakteristické pre smrekové lesy. Z kvetov môžeme spomenúť aspoň horec jarný, šafran Heufellov, soldanelku horskú, poniklec biely a jesienku. V lesoch žije bežná karpatská zver. Z poľovnej je to jeleň, srnec, diviak. Z dravcov sa tu potulujú líšky, vlky, medvede, rys ostrovid, v listnatých a zmiešaných lesoch žije divá mačka, z malých dravcov žije v tejto oblasti kuna lesná i kuna skalná. Pri rieke Poprad môžeme vidieť kačice divé, volavky a iné vodné vtáctvo. Vzácne, ale v oblastiach sú aj bocian čierny a volavka popolavá. Žijú tu aj dravé vtáky, ako sokoly, myšiak hôrny, jastrab krahulec a iné a aj mnohé sovy. 

Obhospodarovanie lesných porastov je závislé od ich zaradenia do kategórie lesa.

Mesto Podolínec má lesné porasty zaradené do kategórií:

 • lesy hospodárske: cca 2140 ha
 • lesy účelové: cca 70 ha
 • lesy ochranné: cca 80 ha

Organizačne je plocha mestských lesov rozdelená do štyroch lesných obvodov:


 • LO-01  Veľká Lesná - k.ú.: Veľká Lesná, Toporec
 • LO-02 Javor - k.ú.:  Podolínec, Nižné Ružbachy
 • LO-03 Plontana - k.ú.:  Vyšné Ružbachy
 • LO-04 Skalná - k.ú.:  Mníšek nad Popradom, Pilhov, Veľký Sulín

Činnosť:


 • Zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genofondu lesných drevín.
 • Zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľadenia pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov.
 • Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese.
 • Výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva.
 • Predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov - čačina, vianočné stromčeky.
 • Výstavba a údržba chodníkov, ciest, robotníckych a turistických prístreškov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie Mestských lesov.
 • Zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy.
 • Zabezpečenie odbornej správy lesov a trvalo udržateľného hospodárenia.
 • Zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
 • Produkcia sadbového materiálu pre umelú obnovu v lesnej škôlke Kyčora.
 • Prevádzkovanie a údržba chaty Kyčora.

Zakladateľ, štatutár a dozorná rada


Zakladateľ spoločnosti a jediný spoločník:
Mesto Podolínec zastúpené primátorom mesta Ing. Danielom Marhevkom
Námestie Mariánske 3
Podolínec 065 03  

Štatutárny orgán (konateľ):
Ing. Pavel Homola
Mlynica 149
Mlynica 059 91
Vznik funkcie: 01.06.2016  

Dozorná rada:
Ing. Štefan Zima
Gen. Štefánika 539/16
Podolínec 065 03
Vznik funkcie: 01.06.2016

Ing. Ján Marhefka
Sv. Anny 333/34
Podolínec 065 03
Vznik funkcie: 01.06.2016

Peter Hojstrič
Bernolákova 649/10
Podolínec 065 03
Vznik funkcie: 01.06.2016

RNDr. Emil Valek, PhD.
Moyzesova 316/18
Podolínec 065 03
Vznik funkcie: 01.06.2016 

„Veď môže byť niečo krajšie, ako je východ slnka? Či nie je zaujímavé sledovať, ako sa príroda zobúdza do nového dňa? Počúvať spev vtáctva? Podľa mňa aj tá najubolenejšia duša sa dá zahojiť v prírode ak v nej nájde pokoj.“ (Miron Cerula)