Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Podolínec s.r.o.

Spoločnosť bola založená v apríli roku 2016 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Podolínci. Do funkcie konateľa spoločnosti bol schválený Ing. Pavel Homola.  (Uznesenie z zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.4.2016.pdf (179 kB)).

Lesný majetok Mesta Podolínec o rozlohe približne 2300 hektárov sa nachádza v severnej časti mestského chotára, ale aj v iných katastrálnych územiach mimo mesta ako Mníšek nad Popradom, Pilhov, Veľký Sulín, Veľká Lesná, Toporec, Vyšné Ružbachy. Lesné hospodárske celky mesta Podolínec patria do lesnej oblasti Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny. Lesy mesta Podolínec susedia s rôznymi urbárnymi a pozemkovými spoločenstvami, štátnymi lesmi, cirkevnými a vojenskými lesmi. 

Lesné porasty na ploche približne 2300 ha sú prevažne v 5. až 6. lesnom vegetačnom stupni ihličnatých lesov. Ihličnaté dreviny, prevažne jedľa a smrek tvoria vyše 70% plochy lesných porastov. Z listnatých drevín prevláda buk, vtrúsene javor a jaseň. Lesný podrast je tu chudobný a tvorí ho čučoriedka, Čermeľ lesný, kyslička, plavúň, papraďorasty, machy a mnoho iných druhov, ktoré sú charakteristické pre smrekové lesy. Z kvetov môžeme spomenúť aspoň horec jarný, šafran Heufellov, soldanelku horskú, poniklec biely a jesienku. V lesoch žije bežná karpatská zver. Z poľovnej je to jeleň, srnec, diviak. Z dravcov sa tu potulujú líšky, vlky, medvede, rys ostrovid, v listnatých a zmiešaných lesoch žije divá mačka, z malých dravcov žije v tejto oblasti kuna lesná i kuna skalná. Pri rieke Poprad môžeme vidieť kačice divé, volavky a iné vodné vtáctvo. Vzácne, ale v oblastiach sú aj bocian čierny a volavka popolavá. Žijú tu aj dravé vtáky, ako sokoly, myšiak hôrny, jastrab krahulec a iné a aj mnohé sovy. 

Obhospodarovanie lesných porastov je závislé od ich zaradenia do kategórie lesa.

Mesto Podolínec má lesné porasty zaradené do kategórií:

 • lesy hospodárske: cca 2226 ha
 • lesy ochranné: cca 80 ha

Organizačne je plocha mestských lesov rozdelená do štyroch lesných obvodov:


 • LO-01  Veľká Lesná - k.ú.: Veľká Lesná, Toporec
 • LO-02 Javor - k.ú.:  Podolínec, Nižné Ružbachy
 • LO-03 Plontana - k.ú.:  Vyšné Ružbachy
 • LO-04 Skalná - k.ú.:  Mníšek nad Popradom - Kače, Medzibrodie, Závodie, Veľký Sulín

Činnosť:


 • Zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genofondu lesných drevín.
 • Zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľadenia pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov.
 • Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese.
 • Výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva.
 • Predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov - čačina, vianočné stromčeky.
 • Výstavba a údržba chodníkov, ciest, robotníckych a turistických prístreškov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie Mestských lesov.
 • Zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy.
 • Zabezpečenie odbornej správy lesov a trvalo udržateľného hospodárenia.
 • Zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
 • Prevádzkovanie a údržba chaty Kyčora.
Prioritné dlhodobé úlohy spoločnosti:

 • Zabezpečiť ekologickú stabilitu porastov v dlhodobom horizonte.
 • Diverzifikovať priestorovú štruktúru lesa.
 • Udržať dostatočné zásoby jedle v horných etážach dospelých porastov pre budúcu prirodzenú obnovu a vznik odolných viacetážových porastových štruktúr.
 • Zabezpečiť primerané zastúpenie jedle v porastoch prvej vekovej triedy.
 • Predčasne obnovovať rozpadajúce sa zanedbané prebierkové porasty podsadbami a ochranou existujúceho prirodzeného zmladenia.
 • Zabezpečiť naštartovanie produkcie dreva v porastoch v rekonštrukcii, s nízkym prírastkom a porastené lieskou.
 • Reflektovať nevyhovujúci stav ciest, odvodňovacích telies, budovať chýbajúce odrážky.
 • Garantovať plnenie stratových mimoprodukčných funkcií lesa, hlavne rekreačnej.

Ochrana prírody a životného prostredia

ZA ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY AKTÍVNEJ OCHRANY LESA POKLADÁME    HYGIENU LESA, PRIRODZENÚ OBNOVU LESA, INTENZÍVNU VÝCHOVU, ŠTRUKTÚROVANÉ PRIRODZENE DRUHOVO PESTRÉ A RÔZNOVEKÉ TRVALO ETÁŽOVÉ LESNÉ PORASTY.

Cesta prírode blízkeho a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je aj cestou stability lesných ekosystémov a ekonomickej efektívnosti. Je to cesta na ktorej stoja ľudia - lesníci, presvedčení o jej správnosti. Prírode blízke hospodárenie je založené na princípoch hospodárenia, sledujúceho prírodné procesy v lese za účelom ochrany a zlepšenia lesného ekosystému. Ide o ponechanie lesného spoločenstva na prirodzený vývoj za aktívneho spolupôsobenia odborného lesného hospodára, ktorý maximálne využíva poznanie prírodných procesov a zákonitostí prírodných ekosystémov. Prirodzený les je charakterizovaný ako lesný porast s prirodzenou druhovou skladbou, s podmienkami pre prirodzenú obnovu a so zachovanou rôznorodou priestorovou a vekovou štruktúrou. Aktívna integrovaná ochrana lesa je súbor preventívnych činností a opatrení ktoré lesný hospodár používa k zvyšovaniu odolnosti lesov, ich ekologickej stability a predchádzaniu a minimalizácii dopadov nepriaznivých biotických a abiotických vplyvov na lesné ekosystémy. Odborný lesný hospodár vie najlepšie včas rozpoznať príznaky nežiadúceho vplyvu širokého spektra biotických škodlivých činiteľov v lesnom ekosystéme a okamžite tak reagovať, použitím správnych ochranných a obranných opatrení zamedziť ich premnoženiu a tak aktívne a bezodkladne pomôcť lesu. Vo vidieckej krajine akou Slovensko je má odolnosť, stabilita a trvalosť lesných ekosystémov významný sociálny rozmer a ekonomický vplyv v samotnom rozvoji vidieka. Prírode blízke a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa je nielen neodmysliteľná súčasť pestovania lesa či ochrany lesa ale aj našej odbornej lesníckej práce.

„Veď môže byť niečo krajšie, ako je východ slnka? Či nie je zaujímavé sledovať, ako sa príroda zobúdza do nového dňa? Počúvať spev vtáctva? Podľa mňa aj tá najubolenejšia duša sa dá zahojiť v prírode ak v nej nájde pokoj.“ (Miron Cerula)