Iná lesnícka činnosť

Zber semien a drobná lesná výroba je činnosť, v ktorej sa zabezpečuje zber lesných semien z uznaných lesných porastov pre ďalšiu škôlkarskú činnosť. V drobnej lesnej výrobe je to výroba ozdobnej čačiny a vianočných stromčekov. 

Údržba ciest a zvážnic je výkon zabezpečujúci priechodnosť cestnej siete mestských lesov v letnom či zimnom období, čo je potrebné jednak pre odvoz dreva ako aj zabezpečenie prepravy pracovníkov na pracoviská, organizačné riadenie vonkajšej prevádzky spoločnosti a dostupnosť lokalít z dôvodu požiarnej ochrany, zabezpečenia a stráženia lesov, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov. Údržba a budovanie zvážnic je nutný výkon na sprístupnenie porastov, v ktorých sa vykonáva celý rad lesníckych činností.

Spoločnosť zatraktívňuje prírodne prostredie mestských lesov a ich okolie budovaním oddychových zón v okolí ciest a turistických chodníkov. Budujú sa lavičky, stoly, bezpečné ohniská a realizuje sa údržba zelene týchto oddychových zón.