Aktuality a oznamy

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov, a to teplým, suchým a veterným počasím, pri ktorých vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne...

Lesom pomáhať treba, ale len vysádzať stromky nestačí. Vysadeným sadeniciam treba venovať niekoľko rokov pozornosti a starostlivosti, kým vyrastú z hustej buriny, odolajú tlaku hladnej zveri a stanú sa z nich stromy, ktoré už netreba "vodiť za ručičku".

Firemný teambuilding je skvelou príležitosťou pomôcť prírode a zároveň sa o nej čosi viac dozvedieť. Ako na to? Napríklad takto. Partia zamestnancov spoločnosti HENGSTLER z Kežmarku ponúkla mestským lesom v Podolínci, že vyčistí okolie rekreačného chodníka Sovia poľana a mestské lesy na oplátku ponúkli, že zamestnancom čo to o okolitých lesoch...

Legenda hovorí, že je neradno nahnevať horára, lebo pozná v lese miesta, kde vás nikto nenájde😊. To samozrejme tiež, ale hlavne pozná miesta, ktoré stojí za to vidieť a navštíviť. Na rekreačnom chodníku Sovia poľana, ktorý vybudovali a spravujú Lesy mesta Podolínec je miest očarujúcich, tajomných aj zaujímavých neúrekom. Všimli si to aj tvorcovia...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii...

Mestské lesy v Podolínci pristupujú k lesu ako ku komplexnému živému celku s vedomím, že druhová pestrosť je zárukou ekologickej stability a tá je zase zárukou plnenia všetkých dôležitých funkcií lesov. V spolupráci s miestnou rybárskou organizáciou sme sa preto zúčastnili zarybňovania a vypúšťania pstruha potočného do Krížneho potoka. V našich...

Ochrana prírody a životného prostredia

ZA ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY AKTÍVNEJ OCHRANY LESA POKLADÁME HYGIENU LESA, PRIRODZENÚ OBNOVU LESA, INTENZÍVNU VÝCHOVU, ŠTRUKTÚROVANÉ PRIRODZENE DRUHOVO PESTRÉ A RÔZNOVEKÉ TRVALO ETÁŽOVÉ LESNÉ PORASTY.

Cesta prírode blízkeho a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je aj cestou stability lesných ekosystémov a ekonomickej efektívnosti. Je to cesta na ktorej stoja ľudia - lesníci, presvedčení o jej správnosti. Prírode blízke hospodárenie je založené na princípoch hospodárenia, sledujúceho prírodné procesy v lese za účelom ochrany a zlepšenia lesného ekosystému. Ide o ponechanie lesného spoločenstva na prirodzený vývoj za aktívneho spolupôsobenia odborného lesného hospodára, ktorý maximálne využíva poznanie prírodných procesov a zákonitostí prírodných ekosystémov. Prirodzený les je charakterizovaný ako lesný porast s prirodzenou druhovou skladbou, s podmienkami pre prirodzenú obnovu a so zachovanou rôznorodou priestorovou a vekovou štruktúrou. Aktívna integrovaná ochrana lesa je súbor preventívnych činností a opatrení ktoré lesný hospodár používa k zvyšovaniu odolnosti lesov, ich ekologickej stability a predchádzaniu a minimalizácii dopadov nepriaznivých biotických a abiotických vplyvov na lesné ekosystémy. Odborný lesný hospodár vie najlepšie včas rozpoznať príznaky nežiadúceho vplyvu širokého spektra biotických škodlivých činiteľov v lesnom ekosystéme a okamžite tak reagovať, použitím správnych ochranných a obranných opatrení zamedziť ich premnoženiu a tak aktívne a bezodkladne pomôcť lesu. Vo vidieckej krajine akou Slovensko je má odolnosť, stabilita a trvalosť lesných ekosystémov významný sociálny rozmer a ekonomický vplyv v samotnom rozvoji vidieka. Prírode blízke a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je nielen neodmysliteľná súčasť pestovania lesa či ochrany lesa ale aj našej odbornej lesníckej práce.


Prioritné dlhodobé úlohy spoločnosti:
  • Zabezpečiť ekologickú stabilitu porastov v dlhodobom horizonte.
  • Diverzifikovať priestorovú štruktúru lesa.
  • Udržať dostatočné zásoby jedle v horných etážach dospelých porastov pre budúcu prirodzenú obnovu a vznik odolných viacetážových porastových štruktúr.
  • Zabezpečiť primerané zastúpenie jedle v porastoch prvej vekovej triedy.
  • Predčasne obnovovať rozpadajúce sa zanedbané prebierkové porasty podsadbami a ochranou existujúceho prirodzeného zmladenia.
  • Zabezpečiť naštartovanie produkcie dreva v porastoch v rekonštrukcii, s nízkym prírastkom a porastené lieskou.
  • Reflektovať nevyhovujúci stav ciest, odvodňovacích telies, budovať chýbajúce odrážky.
  • Garantovať plnenie stratových mimoprodukčných funkcií lesa, hlavne rekreačnej.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho...“ (Anthony de Mello)