Zalesňovanie

03.05.2019

Sadenice lesných drevín sa v lese vysádzajú na vopred pripravené plochy naplánované lesníkmi. Zalesňovaním lesných pozemkov lesníci zabezpečujú celý rad produkčných a mimoprodukčných funkcií a významov lesných porastov. Vysadený les nám vyrába kyslík, má významnú pôdoochrannú funkciu, zadržiava a reguluje a filtruje vodu, filtruje a čistí vzduch a odburáva jeho emisnú zložku, reguluje teplotu a vlhkosť prostredia, tlmí hluk, slúži ako miesto na relax, produkuje drevo a lesné plody, je prirodzeným prostredím divej zveri...

Príroda je natoľko mocná, že by síce túto náročnú činnosť zvládla aj sama, človek ju však usmerňuje a urýchľuje výsadbou vhodných druhov drevín na zodpovedajúce ideálne stanovište. Výsledok?: primeraná druhová skladba a stabilita lesa, ujatie sadeníc a ich zdarný rast sú optimálne ako z hľadiska prírody, tak človeka, pre ktorého les znamená tak veľa.

Výsadba sadeníc lesných drevín sa realizuje zväčša skoro na jar alebo neskoro na jeseň. Výber vhodného obdobia závisí od predpovede počasia a dostupnosti správneho lesného reprodukčného materiálu a stanovišťa na ktoré sa bude vysádzať. Cieľom je zachytiť čo najviac vlahy. Na jar sa najskôr vysádzajú lesné dreviny ktoré začínajú pučať ako prvé.

Skoro na jar zima ustupuje a začína sa otepľovať. Lesníci starajúci sa o naše lesy majú v tomto období najviac práce, aby v pôde zachytená jarná vlaha bola optimálne využitá pre jarnú výsadbu a ujatie sadeníc lesných drevín. Sadenice sa pestujú po dobu troch až štyroch rokov v lesných škôlkach. Teraz nastal najdôležitejší okamih: vyzdvihnutie sadeníc z lesných škôlok a ich výsadba na vopred určené plochy v lesných porastoch. Tak náročná práca musí byť vykonaná rýchle ale zároveň kvalitne, aby tenučké, jemné a citlivé korienky sadeníc nezaschli a ostali vitálne a nepoškodené k ďalšiemu rastu v lesnom prostredí. Toto krátke, ale optimálne obdobie dáva lesníkom poriadne zabrať. Práve vďaka ideálnemu podmienkam k výsadbe sadeníc lesných drevín a náročnej lesníckej práci v tomto období dostal mesiac apríl svoj ozdobný prívlastok "Mesiac lesov".

Zákon, vyhlášky a normy sú aj v lesníctve veľmi prísne. Viacero z nich reguluje okrem iného aj použitie sadbového materiálu, ktorý môže byť v lese vysadený. Súvisí to najmä s pôvodom lesného reprodukčného materiálu, kvalitou pôdy, klímou a nadmorskou výškou stanovišťa a cieľovým drevinovým zložením ktoré stanovuje program starostlivosti o les. Je potrebné skontrolovať a overiť množstvo parametrov aby sme vedeli aký sadbový materiál môžeme na zalesňovanie použiť. Prenos sadbového materiálu v rámci semenárskych oblastí a lesných vegetačných stupňov je zámerne riadený aby sa k zalesneniu používali sadenice pôvodné, geneticky prispôsobené lesnému stanovišťu kde budú vysadené a kde budú celý svoj život rásť. Pri neriadenom prenose sa môže stať že sa sadbový materiál z nížiny dostane k nám do hôr. Ak by sa nám takéto stromčeky na cudzom stanovišti aj ujali, nedarilo by sa im, chradli by a nemali by požadovaný prírastok. Pôvodné a stanovištne vhodné sadenice sú dlhodobo prispôsobené pôdnym a klimatickým podmienkam a nadmorskej výške stanovišťa. Pri zabezpečovaní sadeníc lesných drevín je preto potrebné pri objednávke z lesnej škôlky vedieť presne povedať: "potrebujem jedľu do tejto semenárskej oblasti a tohto lesného vegetačného stupňa".

Na trhu sú dostupné voľnokorenné a balené sadenice. Balené sú o niečo drahšie, ale korienky majú obalené substrátom a vďaka tomu sa sadenička ľahšie prispôsobí podmienkam v lese a znižuje sa tak riziko uhynutia po vysadení. Pri prevoze a manipulácií a výsadbe sadeníc sa sadenice a ich jemné korene nesmú vystaviť priamemu slnku a prefúkaniu vetrom aby neuschli. Korene sadeníc po ich dovoze ošetrujeme špeciálnym hydrogélovým prípravkom ktorý zabezpečí udržanie vlahy aj na najjemnejších korienkoch až do ich vysadenia. Sadenice sa od vyzdvihnutia v lesnej škôlke až do ich vysadenia skladujú v klimatizovaných skladoch a snehových jamách kde sa udržiavaním nižšej teploty zabezpečí aby nezačali pučať skôr ako ich vysadíme. 

Stromčeky sa na plochách rozmiestňujú podľa cieľového percentuálneho zastúpenia drevín, expozície terénu a jeho vlhkosti a vysádzajú sa v počte a spone, ktorý je predpísaný smernicou alebo podľa potreby. V prvom rade je potrebné pripraviť plošku do ktorej sa sadenica vysadí. Najprv musíme odkopať burinu a odhrnúť kamene a plošku dostatočne kvalitne prekopať. Spôsob výsadby je taktiež dôležitý. Niektoré druhy drevín s kratším kolovytím koreňom je možné sadiť štrbinovo s použitím sadzača, pretože korene sú malé a nejdú do široka. Je potrebné zabezpečiť aby bol koreň stromčeka v štrbine dostatočne pritlačený pretože inak by v prázdnej medzere jemné koreňové vlásočnice uschli a sadenica by zahynula nedostatkom vlahy. Sadenice s veľkým širokým koreňom rozprestretým do všetkých strán je potrebné sadiť do vykopaných jamiek krompáčom alebo motykou. Korene pri tom musíme správne rozmiestniť v zemi skôr ako ich zasypeme. Bočné korienky sa nesmú pri sadení a ich rozmiestňovaní v jamke otáčať smerom nahor pretože dôjde k ich trvalej deformácií, hnitiu a prvý silnejší vietor nám v budúcnosti strom vyvráti. Po vysadení je potrebné vrchnú časť plošky upraviť tak aby mala tvar ktorý nám zachytí dostatočné množstvo zrážkovej vlahy.

Lesníci spoločnosti Lesy mesta Podolínec od roku 2017 vo svojich lesných obvodoch vysadili takmer 100000 ks stromčekov čo je v prepočte na plochu 28 hektárov lesa.

Ak Boh dá tak sa o pár rokov budeme tešiť z krásneho nového lesa, ktorý pre nás znamená tak veľa.

Ing. Marián Beňo