Viete koľko nás stojí premnožená lesná zver?

01.03.2019

Každého pri prechádzke lesom poteší pohľad na hrdzavú líšku, srnku s mláďaťom, či poriadneho jeleňa. Aj lesníka. Tu ale naša romantika končí. Veľkým ALE, ktoré lesníkom robí na čele vrásky, sú významné ekonomické straty spôsobované zverou a chýbajúca rovnováha medzi úživnosťou lesa a reálnym počtom zveri, ktorá v lesoch žije a hľadá si tam potravu.

Prirodzená obnova lesa funguje tak, že lesník pripraví v dospelom poraste podmienky vhodné pre klíčenie semien (uvoľní zápoj korún a pustí na pôdu trochu svetla) a o zalesnenie sa už postará množstvo semena napadaného z materského porastu - bez eura nákladov. Je to ekologicky najvhodnejší a zároveň najlacnejší spôsob založenia nového lesa. Enormne vysoké stavy zveri však tento beznákladový spôsob obnovy (u nás hlavne jedle a javora) značne komplikujú. Dospelé jedle síce pravidelne rodia, na zem spadnuté semená aj vyklíčia, ale zver všetky semenáčiky spasie skôr, ako stihnú odrásť. Tam, kde by mal nový les vznikať sám, bez našich nákladov, je potom potrebné za drahé peniaze zalesňovať. Na mnohých miestach, kde už mali byť husté jedľové mladiny, rastie len lieska, alebo tráva, v tom najlepšom prípade buk. Namiesto stromčekov zo semena, ktoré zadarmo vysievajú materské stromy (a ktoré následne zožerie zver), je potrebné vysádzať nakúpené sadenice (ktoré tiež zožerie zver).

Zákon o lesoch predpisuje, že do siedmich rokov od založenia porastu, musí byť tento zabezpečený. Predovšetkým to znamená, že porast už nie je ohrozený burinou a vhodné druhy drevín rastú na viac ako polovici plochy. Aby sme pri súčasnom množstve zveri tieto podmienky splnili, je potrebné stromčeky do tých istých plôch niekoľko rokov po sebe dopĺňať, vyžínať a proti zveri ochraňovať (v tabuľkách nižšie uvádzam tých "niekoľko rokov po sebe" ako počet opakovaní). A koľko nás tento špás stojí? Pre predstavu uvádzam orientačné náklady na zabezpečenie jedného hektára jedľového lesa (t.j. po dobu 7 rokov). 

1 hektár ZALESŇOVANIA

náklady na obnovu a zabezpečenie porastov bez prirodzenej obnovy, bez clonenia materským porastom, so škodami zverou (za obdobie cca 7 rokov)

priemerné náklady €/ha

 

minimálny počet opakovaní do zabezpečenia porastu

náklady na jeden hektár SPOLU

€/ha

výrub liesky s uhadzovaním

400

x

1

400 €

nákup sadeníc JD 3500ks/ha x 0,19€/ks

665

x

1

665 €

zalesňovanie 3500ks/ha x 0,22€/ks

770

x

1

770 €

vyžínanie buriny

150

x

4

600 €

ochrana proti zveri: náter/oplocovanie

80/4000

x

7/1

560/4000 €

SPOLU

2 995 €/6 435 €

1 hektár PRIRODZENEJ OBNOVY

náklady na prirodzenú obnovu porastov pod clonou materského porastu, bez škôd zverou

priemerné náklady €/ha

 

minimálny počet opakovaní do zabezpečenia porastu

náklady na jeden hektár SPOLU

€/ha

semenáčiky(milióny ks na 1ha)

0

x

0

0 €

zalesňovanie

0

x

0

0 €

vyžínanie

0

x

0

0 €

ochrana proti zveri

0

x

0

0 €

SPOLU

0 €

 

Tí obhospodarovatelia lesov, ktorí sa potýkajú s rovnakými problémami, sa zrejme len pousmejú, pretože vedia, že v skutočnosti sú náklady na zabezpečenie zverou atakovaných porastov oveľa vyššie.

Ak sa nám výrubom liesky a zalesnením podarí vrátiť späť do produkčného procesu ročne aspoň 10 hektárov zanedbaných lesných porastov, máme vďaka zveri postarané o náklady vo výške cca 30 000€ na najbližších 7 rokov. Na každých 10 hektárov. A koľko takých hektárov máme? Choďte sa prejsť na Riedky les, na Hámrik, pod Skalu atď... Takýchto plôch máme desiatky hektárov, ale prirodzená obnova snáď všetkých drevín okrem buka, je vďaka apetítu množstva jelenej zveri ohrozená všade, kde sa táto zver zdržiava. A to máme lesy s pôvodným drevinovým zložením a vysokým potenciálom prirodzenej obnovy zo semien materských porastov. Pri znížení skutočného stavu zveri na normovaný by sme teda mohli mať obnovu lesa takmer zadarmo.

...Tridsaťtisíc eur na každých desať hektárov a každých sedem rokov... viete si predstaviť koľko kilometrov cyklotrás, chodníkov, prístreškov pre turistov, alebo oplôtkov by sa za tie peniaze dalo vybudovať?... Ja áno.

A nejde pri tom len o ekonomiku. Vedeli ste, že zvieratá dokážu postupne zmeniť ráz krajiny? Napríklad bobor dokáže stavaním hrádzí z lúk urobiť močiare. Zubry vedia veľmi rýchlo spásaním premeniť les na riedku lesostep. Čo dokáže premnožená jelenia zver urobiť s našim lesom? V tom lepšom prípade bukovú monokultúru, v tom horšom lieskovú...

Lesu zdar priatelia

Ing. Pavel Homola

        konateľ

Semenáčiky jedle a smreka sa v lesoch objavujú pravidelne po každom semennom roku. Väčšina z nich sa však kvôli zveri nedožije ani troch rokov.

V poraste 76 pod Skalou vďaka pravidelnému spásaniu semenáčikov dokáže vyrásť len lieska, miestami sa nájde aj ohryzený buk.

Zver poškodzuje stromčeky hlavne v zime...

Foto odhryznutej natretej jedle v lesnom obvode Javor Podolínec

Foto odhryznutej natretej borovice, častokrát aj napriek chemickej ochrane...

Obhrýzaním konárikov a kôry poškodzuje zver aj staršie stromčeky.

Škody na lesných porastoch spôsobené zverou v lesnom obvode Javor Podolínec

Môžete robiť čo chcete, ale ak nezačnete investovať do oplocovania, požerieme vám všetko...