Verejná súťaž - oprava mostného objektu

13.03.2018

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec, týmto zadáva výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác v predmete zákazky "Oprava mostného objektu", v lokalite za IBV Križava, k.ú. Podolínec.

Všetky potrebné údaje sú uvedené v súťažných podkladoch - textovej časti, projektovej dokumentácii a položkovitého výkazu výmer, ktoré tvoria nedeliteľnú časť tejto výzvy.

Výzva na podanie ponuky - oprava mostného objektu (PDF)

Súťažné podklady k verejnej súťaži - oprava mostného objektu (PDF)

Projekt pre realizáciu stavby - oprava mostného objektu (PDF)

Položkovitý rozpočet - zadanie - oprava mostného objektu (XLS)