V akom stave sú naše lesné cesty?

20.05.2019

Po nedávnych vytrvalých a pomerne intenzívnych zrážkach došlo z dôvodu dlhodobo zanedbávanej údržby k upchatiu priepustu na odvoznej lesnej ceste zo Štupgrundu na Špicberg(LO Javor). Nakumulované množstvo vody podmáčalo teleso cesty a vytváralo naň tlak, hrozilo jej vážne poškodenie.

Vodná plocha nad upchatým priepustom.

Na takejto opore leží časť cesty na druhej strane priepustu.

Pretekajúca voda sa vylievala na cestu, vymývala koľaje.

Vtok do priepustu bol zanesený vysokou vrstvou nánosov a nebol viditeľný ani keď ho ešte úplne nezakrývala voda. 

Najprv bolo potrebné nájsť a uvoľniť vtok,

vypustiť vzniknutú nádrž, 

Šípka ukazuje ústie rúry.

...a potom pripraviť priestor pre vybudovanie nového čela priepustu, ktoré bude naukladané z lomového kameňa. Teleso cesty sa zásypom posunie bližšie ku čelu priepustu na stabilnejšie, od nánosov bahna očistené podložie. Následne sa od usadenín vyčistí širší priestor pred priepustom aby tento v prípade intenzívnych zrážok dokázal regulovať prietok a zachytávať sedimenty.

Veľké množstvo usadenín sa pred priepust ukladalo niekoľko rokov.

Na tejto lesnej ceste sa zanedbaním údržby odvodňovacích telies značne obmedzila ich funkčnosť, alebo tieto úplne zanikli. Pri zrážkach tak voda tiekla po ceste stovky metrov. Z kvalitnej odvoznej cesty sa v dôsledku erózie v priebehu rokov stala cesta s obmedzenou prejazdnosťou, sezónne použiteľná len pre terénne a nákladné autá a traktory. Len oprava priepustu bude stáť mestskú spoločnosť niekoľko tisíc eur. Ďalšie peniaze bude potrebné investovať do zásypu vymytých koľají. Tieto súčasné investície do opráv sú v skutočnosti nákladmi minulých období, ktoré mali byť v priebehu rokov pravidelne v menších dávkach investované do budovania odrážok a čistenia priekop a priepustov. V minulosti boli tieto náklady "ušetrené" a následky šetrenia teraz dopadli na plecia(a účet)mestskej spoločnosti.

Mestská spoločnosť od roku 2016 na uvedenej ceste vybudovala niekoľko odrážok na odvádzanie zrážkovej vody z cesty späť na lesnú pôdu, kde voda zavlažuje porast, vsakuje do zeme a dopĺňa podzemné zdroje pitnej vody. Zároveň sa zabraňuje ďalšiemu zhoršovaniu stavu cesty a znižuje sa riziko vzniku povodňovej vlny v hornej časti povodia Krížneho potoka. 

Stále však zostávajú desiatky kilometrov lesných ciest na všetkých lesných obvodoch bez funkčného odvodnenia, na ktorých nás podobné investície(ušetrené náklady minulých období) ešte len čakajú. Mestské lesy tak zo súčasných tržieb uhrádzajú náklady súčasné aj "ušetrené" minulé. 

Na mieste kde ukazuje šípka bol tiež v minulosti funkčný priepust. Zanedbaním jeho údržby a čistenia sa priepust úplne upchal a voda teraz preteká cez asfaltovú cestu. Nánosy tlačia na cestu, voda vymýva násyp. Hrozí zosunutie cesty. LO Plontana, cesta zo Zbojníckeho stola na Plontanu.

Takto vyzerá priepust z druhej strany.

Ing. Pavel Homola, Konateľ