Úspešný rok 2016

21.03.2017

Pol roka od vzniku spoločnosti nie je z hľadiska bilancovania výsledkov jej činnosti veľmi dlhá doba. Dokáže však dostatočne poukázať na trend vývoja a rovnako aj na prístup spoločnosti k stanoveným úlohám, požiadavkám, povinnostiam a tiež k vlastným predsavzatiam.

Z tohto pohľadu môžeme na základe dosiahnutých výsledkov konštatovať, že sa nám podarilo položiť solídne základy pre stabilný chod spoločnosti, a to nielen ekonomické, ale hlavne základy pre transparentné a korektné fungovanie spoločnosti vo vzťahu k mestu, ku svojim zamestnancom, dodávateľom a obchodným partnerom.

Pre krátke zhrnutie pripomenieme základné skutočnosti týkajúce sa lesov a novovzniknutej spoločnosti:

  • Lesy mesto nepredalo, ani inak nezaťažilo. Všetky lesy vo vlastníctve mesta Podolínec zostali majetkom mesta.
  • Spoločnosť Lesy mesta Podolínec s.r.o. sa stala obhospodarovateľom tohto majetku.
  • Mesto ako jediný vlastník spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o. naďalej prostredníctvom Dozornej rady a Mestského zastupiteľstva kontroluje a môže ovplyvňovať činnosť spoločnosti.
  • Lesy mesta Podolínec s.r.o. za užívanie lesného majetku riadne platia nájom a sú prínosom pre mestský rozpočet a zamestnanosť.
  • Hlavným cieľom spoločnosti je starať sa o les tak, aby bol odolný, zdravý, stabilný, schopný prirodzene sa obnovovať a trvalo prinášať úžitok a plniť všetky svoje funkcie. Les je dedičstvom, ktoré tak, ako sme prevzali, raz odovzdáme.

Od svojho vzniku 1.6.2016 do konca roka 2016 sa spoločnosť okrem iných činností zamerala hlavne na spracovanie kalamity spôsobenej podkôrnym hmyzom a vyťažila spolu 5422 metrov kubických dreva (48% ročného predpisu), z toho vyše 1770 metrov kubických odumretých, alebo podkôrnikmi napadnutých stromov, čo predstavuje takmer tretinu objemu vyťaženého dreva. Zvyšné dve tretiny pripadajú na predpísanú plánovanú ťažbu s cieľom obnovy porastov. Najväčší podiel vyťaženej drevnej hmoty, približne 36% bolo dodaných slovenským spracovateľom drevnej hmoty, zhruba 20% dreva odkúpili slovenské firmy zaoberajúce sa obchodom s drevom, 21% putovalo na poľský trh, 18% predstavovalo palivové drevo dodané poväčšine domácim záujemcom. Zvyšných 5% predstavujú sortimenty listnatého dreva.

Spoločnosť predávala drevnú hmotu ako hotové sortimenty priamo z lesných skladov (83%), resp. formou predaja dreva na pni (17%). S cieľom maximalizovať predajnú cenu sme drevo na pni predávali formou verejnej obchodnej súťaže.

Z kvalitatívnych tried prevládala piliarska guľatina, vyše 61%, vláknina so zhruba 21%-ným podielom a nakoniec palivo, 18%. Zaujímavosťou je, že zo smrekovcov vyťažených v našich lesoch budú vyrobené luxusné vane a umývadlá do kúpeľní, ktoré poputujú na taliansky trh. Záujemca bol ochotný zaplatiť za ich najkvalitnejšie drevo až 195,-€ za meter kubický.

Ku koncu roka 2016 spoločnosť neevidovala žiadnu nesplatenú pohľadávku, rovnako si splnila všetky svoje záväzky a vytvorila zisk, z ktorého polovicu v tomto roku vráti späť do lesa vo forme starostlivosti o mladé lesné porasty. Tiež sa nám minulý rok podarilo zamestnať 17 Podolínčanov a v tomto trende chceme pokračovať aj v roku 2017.

V čom chceme v roku 2017 pokračovať je aj údržba lesnej cestnej siete, do ktorej sme sa v rámci finančných možností minulý rok pustili a tiež chceme udržiavať aj okolie ciest a oddychové miesta, ktoré sme vybudovali tak, aby sa každý, kto sa do lesa vyberie, cítil príjemne.

Čo sa týka ťažbovej činnosti, plán starostlivosti o les umožňuje ročne na lesnom majetku mesta Podolínec vyťažiť 11205 metrov kubických dreva. My sme sa rozhodli tento potenciál nevyužiť na 100%, ale len do tej miery, aby sme udržali chod spoločnosti, naplnili stanovené ciele a dokázali budovať optimálnu rezervu pre ďalší rozvoj. Zvyšok zostane lesu, a ten nám to vráti v podobe čistejšej vody, lepšieho vzduchu a tieňa dospelých zdravých stromov.

Z pohľadu nášho predsavzatia a zákonnej povinnosti správať sa transparentne konštatujeme, že všetky dokumenty v zmysle zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám boli v minulom roku v stanovených lehotách a rozsahu zverejnené a spoločnosť hospodári a vedie účtovníctvo, evidenciu a vnútorné štatistiky tak, že je schopná a ochotná odpovedať na všetky otázky.

V nadchádzajúcom období prajeme všetkým Podolínčanom veľa zdravia a energie a nášmu lesu dostatok vlahy a minimum škodlivých činiteľov!

                        Ing. Pavel Homola
konateľ spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o.