Prírode blízke hospodárenie v mestských lesoch

20.12.2018

Porast 83a je na začiatku plánovanej štyridsaťročnej obnovnej doby. To znamená, že zásobu dreva hornej etáže by sme v závislosti od nástupu prirodzenej obnovy mali postupne vyťažiť v priebehu nasledujúcich štyridsiatich rokov. Plánovaný je maloplošný clonný rub skupinovitý. Porast je však drevinovým zložením a potenciálom prirodzenej obnovy vhodný aj pre citlivejší postup a prebudovu na trvalo viacetážový s výberkovou štruktúrou. Na storočných jedliach v hornej etáži sa začínajú prejavovať príznaky starnutia, postupná strata asimilačných orgánov, rakovinové nádory. Druhá etáž je vitálna, tridsaťročná a spodná desaťročná, s pomerne vysokým zastúpením smreka. Najvyšší čas začať s obnovou. Zmladenie smreka a jedle nastúpilo po uvoľnení zápoja a presvetlení vplyvom odumretia smrekovej zložky porastu a náhodnej ťažby. Buka je v spodnej etáži pomenej. Ak chceme dosiahnuť jeho 20-50%-ný podiel v cieľovom drevinovom zložení a presadiť ho na úkor smreka (ktorý má do budúcnosti podstatne horšie vyhliadky), budeme mu musieť trochu pomôcť uvoľnením priestoru.

Skupinovitý clonný rub nahradíme jednotlivým účelovým výberom a obnovnú dobu predĺžime znížením ťažieb v jednotlivých desaťročiach. Kritériá výberu sú: výrazná strata asimilačných orgánov, prítomnosť rakoviny, aktívne smrekové chrobačiare, cieľová hrúbka, presvetlenie v hustejších skupinách. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že tých kritérií je dáko priveľa, v skutočnosti zostanú niektoré už teraz priaznivo štrukturované časti porastu bez zásahu (len vyrežeme liesku, aby mohol rásť buk) a ani súvislejšie plochy zmladenia nezostanú bez ochrany svojich rodičov. Nakoniec budú v poraste vždy zastúpené všetky vekové triedy viacerých druhov drevín, buka, jedle, javora, smreka, jarabiny. Mladšia druhá etáž a vitálne staré jedle, ktoré ponecháme na dožitie, nám čiastočným clonením a produkciou semena pomôžu s výchovou a dopĺňaním spodnej etáže. Ak sa dožijú dospelosti svojho potomstva, budeme radi (ak dožijeme my:), a ak nie, stanú sa našim príspevkom biodiverzite viazanej na rozklad odumretého dreva a priestorom pre život dutinových hniezdičov.

S pozdravom "Lesu zdar!"
Ing. Pavel Homola, konateľ spoločnosti Lesy mesta Podolínec