Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022

12.04.2022

V roku 2021 bolo v Prešovskom kraji zaznamenaných 11 požiarov v odvetví lesného hospodárstva. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 14 050 €. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby. Boli uchránené hodnoty v sume 40 500 €. Celková plocha zasiahnutá lesnými požiarmi bola do 9 ha. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy bolo zaznamenaných 43 lesných požiarov a plocha zasiahnutá požiarmi bola 134 ha, ide o výrazný pokles.

V okrese Stará Ľubovňa neboli v roku 2021 zaznamenané lesné požiare. V ostatnom prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 11 požiarov, kde bola príčina vzniku požiaru vypaľovanie trávy a suchých porastov. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená ani zranená.

Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiarov v tomto období sú spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

  • zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov
  • zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.