Ochrana mladých stromčekov proti zimnému odhryzu zverou

20.11.2018

K významnejšiemu poškodzovaniu mladého lesného porastu dochádza v dobe vegetačného kľudu, keď má raticová zver potravnú núdzu. Črieda raticovej zveri dokáže počas núdze v zimnom období spásť obrovské niekoľko hektárové plochy vzácnych mladých lesných porastov v krátkom čase. V zime sa cez zmrznutý sneh zver ťažko dostáva k bylinám ktoré rastú tesne nad pôdnou vrstvou, je nútená spásať prevažne vetvičky stromov, výhonky a púčiky ihličnatých a listnatých drevín. Zver pri spásaní určité druhy drevín uprednostňuje. Z ihličnatých je najviac odhrýzaná jedľa a borovica a z listnatých javor a jaseň ale v čase dlhotrvajúcej núdze zver odhrýza aj smrek a buk, preto je nutné chrániť mladé stromčeky do doby než odrastú. Odhryzom bočných výhonkov a vetvičiek mladých stromčekov raticová zver poškodzuje rozsiahle plochy mladých lesných porastov znižovaním transpiračnej plochy stromčeka čo spôsobuje chradnutie stromčeka prejavujúce sa zmenšovaním listov a ihlíc a malým až žiadnym prírastkom. Odhryz hlavného terminálneho výhonku s púčikom spôsobuje dočasnú alebo trvalú deformáciu kmienka a zakrpatenie stromčekov a aj hynutie poškodených stromčekov. Po primárnej škode spôsobenej zverou sa pripájajú škody sekundárne, keď sú čerstvé rany na stromčekoch infikované celou radou húb. Tým dochádza k rozsiahlemu šíreniu hniloby v poškodených stromčekoch. Ochrana proti odhryzu zverou je preto veľmi dôležitá lesnícka činnosť, ktorú plánujú, organizujú a kontrolujú lesníci. Mladé lesné stromčeky proti zimnému odhryzu zverou ochraňujeme individuálne, dlhodobo účinnými ochrannými repelentnými prípravkami a mechanickými manžetami. Repelentný prípravok obsahuje kremenný piesok a živočíšne tuky a iné účinné látky ktoré odrádzajú raticovú zver od konzumácie no nezabraňujú prerastaniu púčikov pri rašení v jarnom období. Proti odhryzu zverou ochraňujeme najmä hlavný terminálny výhonok mladých lesných stromčekov, na jedli aj niektoré bočné výhonky. Ochranu náterom repelentným prípravkom a mechanickými manžetami (viď fotografie) realizujeme pred príchodom zimného obdobia na miestach kde sa raticová zver v zime sústreďuje a zdržiava. Zver v zime vyhľadáva teplejšie slnečné južné expozície kde sa zdržiava celý deň a tam si hľadá aj potravu. Správne aplikovaná ochrana je účinná až do jari kedy už raticová zver netrpí potravnou núdzou. V minulosti kedy neboli k dispozícií moderné repelentné prípravky s dlhodobou účinnosťou sa k individuálnej ochrane stromčekov proti odhryzu používali kravské lajná, močovka, kamennouhoľný decht, textilný odpad, neočistená ovčia vlna, sklená vata, železné drôty, prikrývanie vetvami,  a iné.

Ing. Marián Beňo