Mestské lesy podporujú environmentálnu výchovu

29.03.2019

Spoločnosť Lesy mesta Podolínec si uvedomuje svoj podiel zodpovednosti za vytváranie vzťahu ľudí k prírodnému prostrediu a preto už v roku 2017 v tomto smere iniciovala spoluprácu so základnou školou v Podolínci. V roku 2018 získal zamestnanec mestských lesov Ing. Samuel Pajer v akreditovanom vzdelávacom programe Národného lesníckeho centra vo Zvolene certifikát lesného pedagóga. V marci tohto roku pri príležitosti dňa vody prednášal na základnej škole žiakom ôsmeho a deviateho ročníka o vplyve lesa a jeho zdravotného stavu na kolobeh vody v prírode. Súčasťou prednášok boli prezentácie, krátke video a názorné ukážky na modeloch reprezentujúcich rôzne typy lesného prostredia.

Ing. Pavel Homola 
        konateľ