Medzinárodné dni lesov a vody

21.03.2019

Každoročne 21. a 22. marca Organizácia Spojených národov (OSN) upriamuje pozornosť na význam všetkých druhov lesov a význam vody na našej planéte. Medzinárodný deň lesov nabáda ľudí aby sa naučili láske k lesom a zvyšovali si povedomie o význame a prínose lesov, hospodárení v lesoch a ochrane lesov. OSN zdôrazňuje význam vzdelávania na všetkých úrovniach pri dosahovaní trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a ochrany biodiverzity v prospech súčasných a budúcich generácií. Zdravé lesy znamenajú zdravé, odolné spoločenstvá a prosperujúce ekonomiky. Lesy sú naozaj dôležitou zložkou našej krajiny, v ktorej plnia rôzne prírodné, hospodárske a celospoločenské funkcie.

Lesy sú súčasťou nášho života vo viacerých smeroch, než si uvedomujeme. Keď pijeme pohár čírej vody z vodovodného kohútika, sedíme na drevenej stoličke, hrejeme sa pri krbe v ktorom horí drevo alebo staviame strechu na dome, pracujeme v drevospracujúcom podniku nie vždy si uvedomíme že je to aj vďaka našim lesom. Napriek tomu sú tieto a mnohé ďalšie aspekty nášho života spojené s lesmi tak či onak. Lesy, ich trvalo udržateľné obhospodarovanie a rozumné využívanie ich produkčných schopností a zdrojov vrátane ich celých ekosystémov nám slúžia ako výrobca kyslíka, filter a zásobáreň vody, filter emisií a vzduchu, regulátor teploty a vlhkosti, tlmič hluku, miesto na oddych, hlavný producent dreva, lesných plodov a divej zveriny atď...

Les je zložitý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý, no zároveň veľmi zraniteľný.

1 hektár lesa za rok:

  • prefiltruje 20 miliónov kubíkov vzduchu,
  • zachytí 40-100 ton prachu,
  • zníži hlučnosť o 15-30 dB,
  • vyprodukuje kyslík pre 10-tich ľudí na jeden rok.

V hospodárení s vodou je neprekonateľný práve les. Len les si dokonale zatieňuje vlastnú pôdu, takže voda sa odparuje takmer výlučne transpiráciou z povrchov listov alebo ihličia. Lesy pozitívne ovplyvňujú režim obehu vody v krajine. Ich priaznivý vplyv spočíva hlavne vo vyrovnávaní odtoku vody - znižujú maximálne odtoky a zvyšujú minimálne odtoky. Les dokáže akumulovať mesačne až 200 l vody na 1 m2, ktorá pomaly a rovnomerne odteká.

Dokonca poznatky ukazujú, že humus, vytvorený pod smrekovým porastom, je v zadržiavaní vody neprekonateľný. Nárazovo dokáže zadržať až 150 mm zrážok. Smrek prebytočnú vlahu z terénu doslova vysáva a vyparuje naspäť do ovzdušia. Podobne ako buk aj dospelý smrek dokáže odpariť za deň až 200 l vody. Významne tým prispieva k mikroklíme prostredia a navyše vytvorí miesto pre ďalšie zrážky a zabezpečí rovnomernosť odtoku," vysvetľuje Pavol Kráľ zo Štátnych lesov TANAPu.

Voda z vysokých polôh Tatier neodteká ihneď ako naprší. Nárazy vodných prívalov a rozdielnosti jednotlivých ročných období príroda sama utlmuje. O tom, ako tento zázračný kolobeh funguje už od prvých jarných dní, hovorí Pavol Kráľ: "Príroda si to zariadila veľmi precízne. Jar totiž prichádza do vysokých polôh pozvoľna a ďaleko neskôr ako v podhorí. Sneh sa v tatranských dolinách začína roztápať až v apríli. Aj to len veľmi opatrne. Maximálny rozdiel medzi prírastkom a výdajom zaznamenávame dokonca až v júni. Za normálnych okolností však ani júnové prietoky nič vážne nespôsobia. Podhorie už dávno zabudlo na sneh a vlahu rozvíjajúca sa vegetácia vďačne prijíma. Problém nastáva vtedy, keď sú zrážky veľmi intenzívne a dlhodobé. Kritická hranica je okolo 200 mm. Vtedy je všetko nasiaknuté do maxima, vodu už nemá čo zadržať."

Najväčšia slovenská rieka Váh a s ňou aj rieka Poprad pramení v Tatranskom národnom parku, ktorý je vďaka intenzívnej zrážkovej činnosti bohatou zásobárňou tejto životu darnej tekutiny. (zdroj: https://www.lesytanap.sk/sk/tlacove-spravy/sprava/453)

Lesy sú prirodzeným prostredím celého spoločenstva živočíchov a rastlín. Je nevyhnutné uvedomiť si tieto jemné prepojenia, aby sme im rozumeli a neničili túto dokonalú a krehkú harmóniu, pretože len tak ochránime a zabezpečíme seba a našu budúcnosť.

Lesy na našej planéte sú najväčším bojovníkom v boji proti svetovým klimatickým zmenám, ktoré nastolil človek svojou činnosťou. Lesy sú dôležité a majú obrovský význam a prínos, milujme a vážme si naše lesy.

Nezabúdajme prosím, že len čisté lesy nám môžu dať čistú vodu.

Lesníci a lesný pedagóg Lesov mesta Podolínec v tieto dni realizujú prednášky, a názorné prezentácie v základných školách, ktorých účelom je zvýšiť povedomie mládeže o dôležitosti a význame lesov v súvislosti s ich vodoochrannou funkciou.

Ing. Marián Beňo

S pozdravom "Lesu zdar"

Zdroje informácií a dát: www.lesytanap.sk, www.un.orgwww.veolia.skwww.lesnapedagogika.sk

"Bez vody niet života."