Apríl mesiac lesov a prospešnej a náročnej práce lesníkov

01.04.2018

Mesiac apríl sa pýši nádherným prívlastkom "Mesiac lesov". Plným právom, pretože lesnatosť na Slovensku je naozaj vysoká. Celková rozloha Slovenska je 4 903 397 ha z ktorej pripadá na les 2 006 939 ha. Lesy sú naozaj neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny. Či sa jedná o okolie riek alebo o pohoria, takmer všade vidíme na obzore les. Množstvo ľudí vníma les len podvedome a v skutočnosti ani nevie čo sa v ňom deje, čo v ňom rastie a žije. Len málo ľudí si uvedomuje, že voda tečúca z vodovodného kohútika v domácnosti sa zbiera a filtruje v rozľahlých lesoch, že lesné porasty tlmia hluk, vo veľkom znižujú množstvo emisií a prachu v našom okolí, ktoré produkuje práve ľudská činnosť. Lesy sú prirodzeným prostredím celého spoločenstva živočíchov a rastlín. Je nevyhnutné poznať tieto jemné prepojenia, aby sme im rozumeli a neničili túto dokonalú a krehkú harmóniu, pretože len tak ochránime a zabezpečíme seba a našu budúcnosť.

Kým poľnohospodár žne svoju úrodu z polí každý rok, čas, ktorý uplynie od vysadenia sadeničky lesnej dreviny do jej vyrúbania v podobe dospelého stromu v rubnom veku je dlhý 80 až 110 rokov. Po celú túto dobu sa o naše lesy starajú odborní pracovníci - odborní lesní hospodári a lesníci.

Prečo je práve apríl mesiacom lesov? V tomto období zima ustupuje a začína jar, príroda sa prebúdza z dlhého zimného spánku. Lesníci starajúci sa o naše lesy majú v tomto období najviac práce, aby v pôde zachytená jarná vlaha bola optimálne využitá pre jarnú výsadbu a ujatie sadeníc lesných drevín. Sadenice sa pestujú po dobu troch až štyroch rokov v lesných škôlkach. Teraz nastal najdôležitejší okamih: vyzdvihnutie sadeníc z lesných škôlok a ich výsadba na vopred určené plochy v lesných porastoch. Tak náročná práca musí byť vykonaná rýchle ale zároveň kvalitne, aby tenučké, jemné a citlivé korienky sadeníc nezaschli a ostali vitálne a nepoškodené k ďalšiemu rastu v lesnom prostredí. Toto krátke, ale optimálne obdobie dáva lesníkom poriadne zabrať. Práve vďaka ideálnemu podmienkam k výsadbe sadeníc lesných drevín a náročnej lesníckej práci v tomto období dostal mesiac apríl svoj ozdobný prívlastok "Mesiac lesov".

Príroda je natoľko mocná, že by síce túto náročnú činnosť zvládla sama, človek ju však usmerňuje výsadbou vhodných druhov drevín na zodpovedajúce ideálne miesta. Výsledok? : primeraná druhová skladba a stabilita lesa, ujatie sadeníc a ich zdarný rast sú optimálne ako z hľadiska prírody, tak človeka, pre ktorého les znamená tak veľa.

Les, pokiaľ mu zostane lesná pôda plná živín pre umožnenie jeho rastu, je prakticky večný. Mimo hospodársky úžitok slúži les ako vynikajúce prostredie k životu početných druhov zveri, vtákov či hmyzu. Nie je nič príjemnejšie, než voľný čas v sobotu či nedeľu venovať prechádzke či pobytu s deťmi na chate alebo v prostredí lesa, nadýchať sa osviežujúceho čerstvého vzduchu či príjemných vôní stromov a bylín, vidieť krásne lesné zvieratká ako poskakujúceho srnčeka alebo veveričku na strome alebo radostne poletujúce a spievajúce vtáčiky. Aká obrovská je radosť ľudí a najmä detí, keď v lese nájdu nádherný hríb, lesné jahody, maliny, černice či čučoriedky.

Hospodárenie v lesoch sa riadi odborným programom starostlivosti o les. Tento program po starostlivej odbornej terénnej pochôdzke a obhliadke zostavujú lesnícki odborníci rôznych lesníckych inštitúcii, ktorí tiež kontrolujú jeho plnenie a spôsob vykonávania. V priebehu celého života lesa sa z lesných porastov odstraňujú jednotlivé vetrom vyvrátené, polámané, odumreté a odumierajúce, hmyzom a hubou napadnuté a nezdravé a hospodársky nevhodné stromy, porast sa zámerne preberá, aby v lese zostali len silné a zdravé stromy schopné budúcej produkcie a reprodukcie. Odstránené a vyťažené stromy slúžia napríklad k výrobe nábytku a interiérov do našich domácností. Odpad z ťažby slúži ako palivo najmä v domácnostiach.

Les, ako uzavreté spoločenstvo živých organizmov, je veľmi citlivý na prostredie, ktoré ho obklopuje. S prírodnými anomáliami sa dokáže les vyrovnať sám, no na zásahy človeka do životného a prírodného prostredia, najmä vypúšťanie emisií a chemických látok a ťažkých kovov do ovzdušia a vôd, ktoré produkuje ľudstvo a jeho priemysel, reaguje les jednoznačne nepriaznivo: umiera. Po lese môže prísť na rad aj človek. Je potrebné prísun týchto škodlivín do prírody zastaviť, alebo aspoň obmedziť na únosnú mieru aby les ostal skutočne večný. Spravme to pre les a hlavne pre nás ľudí, pretože len tak ochránime a zabezpečíme seba a našu budúcnosť.

Ing. Marián Beňo

Najdokonalejšie dobro je žiť podľa prírody, poznať, čo sa v nej deje, chovať sa podľa mravov a s mierou užívať, čo nám svet poskytuje. (Polemon)