„Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“  (Johann Wolfgang von Goethe)

Aktuality, oznamy a výzvy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii...

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už vyše štyridsať rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve...

Podolínske lesy sú plné miest a zákutí, ktoré stoja za to aby ich človek objavil, navštívil, videl a pripomenul si tak krásu a hodnotu prírodného prostredia, ktorým je obklopený. Jedno také zákutie, o ktorom ste možno ani nevedeli, sme pre Vás nedávno sprístupnili jednoduchým chodníkom. Príďte sa aj Vy prejsť ku Podolínskemu vodopádu. Je takmer dva...

Spoločnosť Lesy mesta Podolínec s.r.o.

Spoločnosť bola založená v apríli roku 2016 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Podolínci. Do funkcie konateľa spoločnosti bol schválený Ing. Pavel Homola. (Uznesenie z zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.4.2016.pdf (179 kB)).

Lesný majetok Mesta Podolínec o rozlohe približne 2300 hektárov sa nachádza v severnej časti mestského chotára, ale aj v iných katastrálnych územiach mimo mesta ako Mníšek nad Popradom, Pilhov, Veľký Sulín, Veľká Lesná, Toporec, Vyšné Ružbachy. Lesné hospodárske celky mesta Podolínec patria do lesnej oblasti Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny. Lesy mesta Podolínec susedia s rôznymi urbárnymi a pozemkovými spoločenstvami, štátnymi lesmi, cirkevnými a vojenskými lesmi.

Lesné porasty na ploche približne 2300 ha sú prevažne v 5. až 6. lesnom vegetačnom stupni ihličnatých lesov. Ihličnaté dreviny, prevažne jedľa a smrek tvoria vyše 70% plochy lesných porastov. Z listnatých drevín prevláda buk, vtrúsene javor a jaseň. Lesný podrast je tu chudobný a tvorí ho čučoriedka, Čermeľ lesný, kyslička, plavúň, papraďorasty, machy a mnoho iných druhov, ktoré sú charakteristické pre smrekové lesy. Z kvetov môžeme spomenúť aspoň horec jarný, šafran Heufellov, soldanelku horskú, poniklec biely a jesienku. V lesoch žije bežná karpatská zver. Z poľovnej je to jeleň, srnec, diviak. Z dravcov sa tu potulujú líšky, vlky, medvede, rys ostrovid, v listnatých a zmiešaných lesoch žije divá mačka, z malých dravcov žije v tejto oblasti kuna lesná i kuna skalná. Pri rieke Poprad môžeme vidieť kačice divé, volavky a iné vodné vtáctvo. Vzácne, ale v oblastiach sú aj bocian čierny a volavka popolavá. Žijú tu aj dravé vtáky, ako sokoly, myšiak hôrny, jastrab krahulec a aj mnohé sovy. 

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho...“ (Anthony de Mello)